Algemene voorwaarden en klantinformatie

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als leverancier ( VIVI Solutions GmbH ) via de website www.vivi-solutions.de sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eventuele termen die u hebt gebruikt, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen bestemd voor aankoop: worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.


Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant payment-systeem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.


Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de daarvoor bestemde button ("bestelling met betalingsverplichting" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u zich op juridisch bindende wijze akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht , eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of cessie als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Indien u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de voorbehoudsgoederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u door ons hiervan op de hoogte bent gesteld vóór het indienen van de contractuele verklaring en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen .

(4) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Na een tweede mislukte poging wordt het herstellen van gebreken geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen als de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte termijn is niet van toepassing:

- toerekenbare schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen;
- voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

VIVI Solutions GmbH
In Holde 25
D-48499 Salzbergen
Duitsland
Telefoon: 059769489690
E-mail: info@vivi-solutions.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr .


2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits .

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het koperszegel van Händlerbund Management AG, die kunnen worden bekeken op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsbedingungen.pdf .

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

6.4. U moet de kosten dragen voor de overboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) in gevallen waarin de levering naar een EU-lidstaat wordt gedaan, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

6.5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een ander voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

Bent u ondernemer, dan is de levering en verzending op eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service .

laatste update: 01.01.2022